- Voor mensen die
- zichzelf én de ander willen leren kennen
- verlangen naar een creatiever leven
- constructief willen omgaan met boosheid en verdriet
- 'het' wel zelf, maar even niet alleen willen doen
- op zoek zijn naar tevredenheid en rust
- belang stellen in de noden van hun omgeving
- willen begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt
- hun spontaniteit willen herontdekken
- weer opwinding willen ervaren
- beter contact willen maken
- hun angsten onder ogen willen zien
- aandacht willen voor hun spanning, stress, lichamelijke klachten,
   lusteloosheid of depressiviteit
- zich willen leren uiten
- hun leven zin willen geven
- willen voelen wat ze zeggen
- willen zeggen wat ze voelen
- willen zeggen wat ze te zeggen hebben
- eigen verantwoordelijkheid willen nemen en eigen keuzes willen maken
- hun kracht willen voelen en tot uitdrukking willen brengen

Wortels

Ieder individu heeft een ingeboren doel zichzelf te verwezenlijken. Daarnaast is de behoefte aan binding met anderen minstens even groot. We willen autonoom zijn, op eigen benen staan en er toch bij horen. Alleen én samen?! Deze tegenstrijdige verlangens die maken dat ons leven zich voor een groot deel afspeelt in een spanningsveld. Een spanningsveld waarin we de keus hebben om wel of niet contact te maken, wel of niet de confrontatie aan te gaan. Iedere keer weer moeten we besluiten of we onze eigen creativiteit de vrije loop laten of aan verwachtingen willen voldoen.

Worden wie we zijn betekent onder ogen durven zien dat we gevangen zitten in overlevingspatronen die ons ooit gediend hebben. Bijvoorbeeld lief en aardig of lastig doen. Maar… niemand is alleen lief en aardig, niemand is alleen lastig. Om te worden wie we zijn zullen we ook gevoelens, ideeën, gedachten en verlangens moeten uiten die voor ons niet zo 'gewoon' zijn.

Om te worden wie we zijn, hebben we ook onze omgeving nodig. Alleen via de ander kunnen we onze contactgrens leren kennen. Juist door te botsen en elkaar al of niet te ontmoeten, beseffen we waar onze knelpunten zitten en wat we zouden willen veranderen.

Worden wie we oorspronkelijk zijn betekent ook (weer leren) creatief om te gaan met onze levensvragen en op een nieuwe manier naar onszelf en onze relaties kijken.

Door onze gedachten te veranderen, verandert ons gedrag, waardoor we nieuwe ervaringen krijgen die weer gevolgd worden door nieuwe gedachten en zo is de cirkel rond.

In de therapie gaat het erom contact met onszelf, met onze omgeving en met anderen te ervaren. Contact maken door onze zintuigen te gebruiken en door te beseffen wat uit ons verleden in het NU op de voorgrond treedt. Contact is alleen mogelijk in het 'hier en nu', want alleen hier op dit moment kunnen we

- ruiken wat we ruiken
- proeven wat we proeven
- zien wat we zien
- horen wat we horen
- ervaren wat we meemaken
- aan oude gedachten een nieuwe betekenis geven
- de realiteit en de ander ervaren zoals ze zijn

De therapie geeft mensen de kans om hun gevoelens, verlangens, ideeën, gedachten en handelingen beter op elkaar af te stemmen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende werkvormen zoals:

•  gesprekstechnieken
•  ademhalingsoefeningen/meditatie
•  lichaamswerk/-taal
•  werken met het onbewuste, zoals dromen
•  creatieve therapie
•  symbooldrama

De therapie leert ons het verschil te ervaren tussen

- 'ik moet' en 'ik wil'
- 'ik kan niet' en 'ik wil niet'

Via de therapie kunnen we leren waardering op te brengen voor de verschillen tussen ons en de ander én we kunnen leren daar creatief mee om te gaan.

Zintuigen

 

Wat wordt er van u verwacht

Deze therapie is een ervaringsgerichte therapie. Je wordt je bewust waarom je doet zoals je doet.

De mensen die kiezen voor deze therapie lopen vaak al langere tijd tegen dezelfde problemen aan. Ze passen zich aan hun omgeving aan. Voor sommige mensen is het meer óverleven dan leven geworden. Hun eigen karakter zit hun in de weg. In de therapie gaat het erom dat je leert om te gaan met bepaalde hinderlijke aspecten van je karakter. Je verliest hiermee je zekerheden, maar bouwt in plaats hiervan je zelfvertrouwen op. Je leert weer te kiezen.

Ik ga ervan uit dat je problemen nodig hebt om vooruit te komen. Problemen zullen zich steeds weer aandienen tot je er iets mee doet. Iedere verlichting van een probleem zorgt dat je weer een stukje verder komt.

Eenvoudig is dat zeker niet. Het hoeft ook niet zo snel mogelijk te gebeuren, maar in het tempo dat bij je past.

Voor deze therapie is het noodzakelijk dat je een zekere draagkracht hebt. Je moet in staat zijn om datgene wat losgemaakt wordt weer een plek te geven.

 

De weg

Kosten

Individuele therapie: € 70,- per uur

Relatietherapie: € 90,- per uur

Vraagt een sessie meer tijd, dan wordt het bedrag naar rato verhoogd.